VESIPALVELUT

JÄTEVEDENPUHDISTUS

Valtioneuvoston asetuksen mukaan talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Lisäksi ohjeellinen puhdistustaso pilaantumiselle herkillä alueilla orgaanisen aineen osalta on oltava vähintään 90 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 40 prosenttia.

Mitoituksen on perustuttava todelliseen asukaslukuun/kuormitukseen.

Lisätietoja:
Haja-asutuksen jätevesisääntelyn kohtuullistaminen voimaan huhtikuussa 2017
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Hajaasutuksen_jatevesisaantelyn_kohtuull%2842463%29
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 19/2017
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170019
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla, 157/2017
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157

Ohesessa videossa Ympäristöministerimme ohjeistaa asiaa
Kimmolla on asiaa jätevesien käsittelystä – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=s76_0u6FInE

Cleanux®-jätevedenpuhdistamon toiminta perustuu Moving bed -kantoaineprosessiin, jossa aktiiviliete elää biofilminä (mikrobikasvusto) kantoaineen pinnalla.
Prosessissa on 3 osaa:

 1. Esiselkeytys, jossa jätevedestä poistetaan raskain liete.
 2. Bioreaktori, jossa jätevesi käsitellään biokemiallisilla prosesseilla.
 3. Jälkiselkeytys, jossa erotetaan jäännösliete.

PROSESSIKUVAUS

Vettä käsittelevät bioreaktorit jaetaan karkeasti aktiivilieteprosesseihin ja kantoaineprosesseihin ja niiden yhdistelmiin. Prosessi voi olla joko aerobinen (hapellinen) tai anaerobinen (hapeton). Useissa käytännön jätevedenpuhdistamo sovelluksissa aerobisia ja anaerobisia tekniikoita on yhdistetty.

Kantoaineprosessin toiminta perustuu biofilmiin, eli mikrobikasvustoon kantoaineen pinnalla. Moving bed -bioreaktorissa kantoaineet ovat vedessä ja niitä ilmastetaan ja liikutetaan pohjasta pumpattavalla ilmalla.

Cleanux®-jätevedenpuhdistamo on Moving bed -prosessin sovellus, jossa on aerobinen ja anaerobinen vaihe sekä kemialla tehostettu fosforin saostus ja mikrobitoiminnan tehostus.

VAIHEIDEN RAKENTEET

Cleanux-jätevesijärjestelmä

TOIMITUS SISÄLTÄÄ:

 • Selvitys ja suunnitelma
 • Ohjaus, automaatio ja seuranta
 • Ilmapuhallin ja ilmastin
 • Uppopumppu
 • Kantoainetta tarvittava m2 määrä
 • Ilmaputket ja lietteen palautusputket
 • Erikois T-kappale
 • Tarvittava ohjeistus asennukseen ja käyttöön

TOIMITUS EI SISÄLLÄ:

 • Asennusta
 • Automaattinen kemikaalinsyöttö
 • Huolenpitosopimus
 • Sähköasennuksia ja sähköliitäntöjä
 • Betonirengaskaivoja
 • Kaivuutöitä ja muita maansiirtoja
 • Tulo- ja lähtöputkistoja

CLEANUX®-PUHDISTAMO EURASSA

Eurassa Panelian kylällä oleva Cleanux®-puhdistamo on mitoitettu 5 hengelle, mutta ajetaan todellisuudessa 2 hengen kuormalla.

Puhdistamoa on ajettu kahdella eri tavalla ja näytteet on otettu suoraan Cleanux®-puhdistamon selkeytyksen jälkeen. Testitulokset ovat alla olevassa taulukossa. Kun prosessiin lisätään maahan imeyttäminen, ravinteiden pääsyä vesistöihin ei käytännössä tapahdu.

Ilman kemikaalia 21.4.2017 Pineline Oy:n ”PAC C-100” kemikaali 21.6.2017 Saa olla
BHK/BOD7 20 mg/l (jäljellä 3,6 %) 17 mg/l (jäljellä 3,1 %) 20 %
Fosfori (P) 12 mg/l (jäljellä 49,2 %) 0,69 mg/l (jäljellä 2,8 %) 30 %
Typpi (N) 67 mg/l (jäljellä 43,1 %) 28 mg/l (jäljellä 18,0 %) 70 %

Tutkimuslaitos: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere, Finas TO64 (EN ISO/IEC 17025).

Puhdistamo Paneliassa


Putken pää kuivaan ojaan

OTA YHTEYTTÄ